Danh bạ

admin 16/09/2018
Danh bạ

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CÔNG TY
 

  Văn phòng 
       ĐT: 0236. 2220501 - 0236.3.221.223 - 0236.33.221.224  - 0236.2.220.511
       Fax: 0236. 2220521

 
   
  Phòng Kế hoạch & Vật tư
       ĐT: 0236.3.221.201 - 0236.3.221.202 - 0236.3.221.203
 
  Phòng Tổ chức & Nhân sự
       ĐT: 0236. 3.221.301 - 0236.3.221.302
 
  Phòng Kỹ thuật
       ĐT: 0236. 3.221.401 - 0236. 3.221.402 - 0236.3.221.403
       Fax:  0236.2.679.998
 

  Phòng Tài chính - Kế toán
       ĐT: 0236.3.221.501 - 0236.3.221.502 – 3.221.503

       Fax:  0236.2.679.966
 
  Phòng An toàn

       ĐT: 0236. 3.221.701 - 0236.3.221.702 - 0236.3.221.702

      Y tế cơ quan: 0236. 3.221.703

 
  Phòng Quản lý đầu tư
       ĐT: 0236.3.221.801 - 0236.3.221.802
 
  Phòng Kinh doanh
       ĐT: 0236. 3.221.901 - 0236.3.221.902
       Fax: 0236.2220.519
 
  Phòng Thanh tra - Bảo vệ - Pháp chế
       ĐT: 0236.3.221.101 - 0236. 3.221.102 - 0236.3.221.103
 
  Phòng Điều độ
       ĐT: 0236.3.221.111 - 0236.3.221.112
       Fax:  0236.2220.528
 

  Phòng Công nghệ thông tin
       ĐT: 0236.3.221.121 - 0236.33.221.122 - 0236.3.221.123

 

  Phòng Kiểm tra - Giám sát mua bán điện
       ĐT: 0236. 3.221.141 - 0236.3.221.142

 

  Phòng Quản lý đấu thầu
       ĐT: 0236. 3.221.601 - 0236.3.221.602

 

  Ban Quản lý dự án

      ĐT: 0236.3.221.151 - 0236.3.221.152 – 3.221.153 - 0236.3.221.154 – 3.221.155

 

   Tổ Tư vấn thiết kế

      ĐT: 0236.3.221.161

 

  Đội sửa chữa nóng lưới điện

         ĐT: 0236. 2.244.444

 
  Điện lực Hải Châu
       Hỗ trợ khách hàng: 0236.2221.508 - Ghi chỉ số:0236.2221.507
 
  Điện lực Liên Chiểu
       Hỗ trợ khách hàng:   0236.2222.256 - Ghi chỉ số: 0236.2222.258
       Fax: 0236.2222.156
 
  Điện lực Sơn Trà
       Hỗ trợ khách hàng: 0236.2225.320 - Ghi chỉ số: 0236.2225.330
       Fax: 0236.2619.903
 
  Điện lực Cẩm Lệ
       Hỗ trợ khách hàng: 0236.2228.515 - Ghi chỉ số: 0236.2228.506
       Fax: 0236.2619.904
 

  Điện lực Thanh Khê
      Hỗ trợ khách hàng:: 0236.2245.509 - Ghi chỉ số: 0236.2245.507
     Fax: 0236.3769.452

   
  Xí nghiệp Điện - Cơ
       ĐT: 0236. 2.681.078 - 0236.2.218.417
       Fax: 0236.3676.179
 
  Đội thí nghiệm - Đo lường
       ĐT: 0236.2.679.992
       Fax:  0236.2679.995